Referater fra forældrebestyrelsesmøde

Referater

 • Referat d. 28.08.23

  Forældrebestyrelsesmøde den 28. august 2023 i Borggården fra kl. 17.00 - 18.30

  Referent: Lene

  Referat.

  1. Børnetal

  Der er pt. indskrevet:

  Vuggestuen 22
  Riddersalen 29
  Guldtårnet 16
  Skattekisten 15.
  Tårnkammeret 8.


  Vi får løbende børn i efteråret, såvel i vuggestuen som børnehaven.

  2. Økonomi

  Vores økonomi ser fornuftig ud for året. Vi er dog fortsat opmærksom på evt. ændringer, som følge af øget dagtilbuds kapacitet i området. Vi drøftede muligheden for yderligere forældre inddragelse ved praktiske opgaver i huset. En mulighed for at frigøre økonomi til det vigtigste, BØRNENE og gode legemiljøer.

  3. Sygefravær

  Der er fortsat behov for ledelsesmæssig opmærksomhed på sygefraværet, dog er det meget glædeligt at sygefraværet er faldende igennem de sidste måneder.

  4. Ny børn og unge politik

  Vejle kommune er i gang med at udarbejde en ny børn og unge politik. I den forbindelse har man iværksat forskellige Event, og mulighed for borger inddragelse.
  Har man ønske om at deltage i processen kan man give indspark til ”Projekt Ny ungepolitikVejle.dk.”.

  5. Forældre samtaler

  Gennemgang af oversigt over forældre samtaler i Borggården. Særlig fokus på dialog skema, og overleverings skema, hvor både forældre og pædagoger forinden har udfyldt skema.
  Påmindelse fra forældre, om at indkalde til møderne i god tid, mange familier har en ”stram” kalender. 

  6. Personale situation.

  Vi har to ledige stillinger på Riddersalen, som er opslået.

  Pt. har vi 20 ansøgninger. Der afvikles ansættelsessamtaler den 13. september.

  7. Status på spise sammen arrangement.

  Alferne d. 21/9 Louise er tovholder.
  Tårnkammeret d. 25/9 Johanne er tovholder.
  Guldtårnet d. 5/10 Bjarne er tovholder.
  Riddersalen d. 26/9 Johanne er tovholder.
  Skattekammer d. 3/10 Sofie er tovholder.
  Lene laver opslag og tilmeldings sedler som hænges op på stuerne.
  Tovholderne tjekker op på tilmeldinger og er dem der låser af efter arrangementet.

  8. Evt.

  Opfølgning på om de ting som blev påpeget ved legepladseftersynet, er udbedret, det er de.

 • Referat d. 30.05.23

  Forældrebestyrelsesmøde den 30. maj 2023 i Borggården fra kl. 17.00 - 18.30

  Referent: Lene

  Dagsorden:

  1. Konstituering af formand og næstformand.
  2. Forslag fra generalforsamling. (offentliggørelse af referater fra bestyrelsen).
  3. Tilmelding til Introduktions aften for forældrebestyrelse.
  4. Nyt fra Borggården.
  5. Socialt arrangement, hvor forældre er tovholder.
  v6. Evt

  Referat

  1. Louise Skott Jensen blev genvalgt som formand.
  Bjarne Jespersen blev genvalgt som næstformand.

  2. På generalforsamling d. 17.05, var der et forældreforslag om at vi offentliggør referater fra bestyrelsesmøde, hvilket ikke er gjort tidligere.
  Fremadrettet bliver referater lagt på hjemmesiden og der gives en påmindelse herom via AULA.

  3. Desværre falder informations aften sammen med et arrangement i den kommende storbørnsgruppe, så ingen af de tilstedeværende deltager.

  4. Rikke Vestergård kommer tilbage til Alferne d. 1/8, efter endt barsel.
  Christina Storm kommer tilbage til Riddertårnet d. 4/9, efter endt
  Barsel.
  Michelle som pt er på barsel, har opsagt sin stilling. Anne som er
  Uddannet pædagog, forsætter i stillingen, indtil den bliver besat efter
  ferien.
  Årshjulet for 2023/2024 er under udarbejdelse. Fremadrettet vil vi
  fortsætte med alle de gode traditioner, der er i huset. Derudover vil vi
  gennem året arbejde med projekter, med udgangspunkt i de styrkede
  læreplaner.
  Forældrekaffe er "skudt godt i gang". Mange positive tilbagemeldinger
  Fra forældre, bedsteforældre og andre vigtige personer for barnet.
  Vi har haft tilsyn på legepladsen. Der er enkelte ting som skal udbedres, men generelt ser
  det fint ud.

  Børnetal fra d. 1/8
  29 Storbørnsgruppen.
  18 Guldtårnet.
  15 Skattekammeret.
  24 Alferne
  7 Tårnkammeret.

  5. Vi besluttede at der indenfor de 2 første uger i september måned afvikles børne/forældre arrangement, hvor man spiser sammen stuevis.
  Hver familie tager mad med, til det antal personer der er i familien. Maden indgår i en fælles buffet.
  Der vil ikke være personale til stede, arrangementet tilrettelægges af forældre.
  Senere kommer der et skriv ud med mulighed for at tilmelde sig.
  Tovholder:
  Alferne - Louise
  Riddersalen - Johanne.
  Skattekammeret – Sofie.
  Guldtårnet - Henrik.
  Tårnkammeret – Johanne.

 • Referat d. 27.10.22

  Forældrebestyrelsesmøde Torsdag d. 27.10.22 i Borggården fra 17:00 - 19:00

  Referent: Per Birch

  Afbud: Heidi og Camilla

  1. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt

  2. Opfølgning fra sidste møde: Julemand og fællesspisning
  Konklusioner • Fællesspisning planlægges i foråret
  • Louise spørger sin far om han vil være julemand. Opfølgning: det vil han gerne

  3. Nyt fra Borggården vedrørende: Budget, børnetal, ansættelse, afgang, sygdom mv.
  • Kommer ud med et midndre overskud i år på ca 100.00
  • Mange børn i vuggestuen også i 2023, storebørns gruppen bliver på ca 30 børn til august 2023
  • Ny personalefordeling fra august 2023, meldes snarest ud til personale og forældre
  • Vi mister pengene fra vores 1000 dages pulje i 2023, vores budget er rettet til efter dette og der skal ikke afskediges personaler.
  • Anders fortsætter på Skattekammeret frem til maj 2023 og Sofie tilbydes en stilling
  • Sygefravær stadigt i den høje ende, bestyrelsen spurgte ind til trivsel og støj, dette bliver fokus områder i 2023 i vores TRIO/MED udvalg.
  • Susanne og Per er i gang med observationer på stuerne. Handler om at højne vores faglighed og give sparring omkring:
  • Organisering og struktur
  • Børnenes deltagelse og medlæring
  • Hverdagens rutiner og ned i tempo
  • Overgange og ventetider
  • Det sproglige miljø

  4. Nyt fra forældrebestyrelsen
  • Intet nyt


  5. Nye politikker, Retningslinjer for børns sygdom og fremmøde i borggården samt input til arbejdet med onboarding af nye medarbejdere og rød, gul, grøn dag
  • Vigtigt når der mangler mange en dag, at vi stadig har fokus på omsorg for børnene og deres trivsel samt modtagelse af børn/forældre
  • Fokus på kommunikation med forældre til nye medarbejdere


  6. Kommende nyhedsbrev
  • Info omkring kommende struktur ændringer

  7. Evt.
  • Intet under dette punkt