Vuggestuen

Personale tilknyttet vuggestuen

Ann-Marie J Pædagog Alferne
Majbritt M Pædagog Alferne
Michelle G Pædagog Alferne
mobil 21 56 60 02
Rikke J Pædagog Alferne
mobil 21 56 60 02
Susanne K Souchef AKT Pædagog
mobil 76 81 98 10
Caroline W Pædagogmedhjælper Alferne
mobil 21 56 60 02
Mathilde C Pædagogmedhjælper Alferne
mobil 21 56 60 02
Sophia L Pædagogmedhjælper Alferne
mobil 21 56 60 02